Pages

Wednesday, April 2, 2008

Khutbah Nabi saw dalam Pernikahan Puterinya Fatimah Az-Zahra' (sa)

Allah yang memerintahkan Nabi saw agar menikahkan Fatimah dengan Ali (sa)
Dalam kitab Dzakhair Al-Uqba: 32, bab Fadhail Fatimah (sa):
Anas bin Malik berkata: Ketika Rasulullah saw berada di masjid, beliau bersabda kepada Ali (sa): “Ini Jibril memberitahu aku bahwa Allah telah menikahkan kamu dengan Fatimah, dan disaksikan oleh empat puluh ribu malaikat…”

Dalam kitab yang sama, halaman 86 disebutkan:
Ali bin Abi Thalib (sa) berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: “Datang kepadaku malaikat Jibril dan berkata: Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah menyampaikan salam padamu dan berfirman padamu: Sesungguhnya Aku telah menikahkan Fatimah puterimu dengan Ali bin Abi Thalib di tempat yang paling mulia, maka nikahkan ia dengannya di bumi.”

Hadis ini dan yang semakna terdapat dalam kitab:
1. Kanzul Ummal, jilid 6 halaman 152, fadhail Ali bin Abi Thalib (sa), hadis ke 32891.
2. Majma’ Az-Zawaid, Al-Haitsami, jilid 9 halaman 204, manaqib Fatimah (sa).
3. Faydh Al-Qadhir, Al-Manawi, jilid 2 alaman 215.
4. Ash-Shawaiq Al-Muhriqah, Ibnu hajar, halaman 74, bab 9, fadhail Ali bin Abi Thalib (sa).
5. Kunuz Al-Haqaiq, halaman 29, hadis ke 1415.

Khutbah Nabi saw dalam pernikahan Fatimah dengan Ali (sa)
Dalam Ar-Riyadh An-Nadhrah 2:183, bab 4, bab manaqib Ali bin Abi Thalib (sa):
Anas bin Malik berkata: Abu Bakar pernah melamar Fatimah (sa) kepada Rasulullah saw. Tapi Rasulullah saw bersabda: Wahai Abu Bakar, belum turun ketetapan dari Allah swt. Kemudian Umar melamarnya beserta beberapa orang quraisy. Rasulullah saw menjawab seperti jawaban kepada Abu Bakar. Kemudian salah seorang dari mereka berkata kepada Ali bin Abi Thalib (sa): Sekiranya engkau yang melamarnya kepada Nabi saw, niscaya beliau menerima lamaranmu. Ali (sa) berkata: Bagaimana mungkin, padahal sebelumnya pemuka-pemuka Quraisy telah melamarnya dan beliau tidak menerimanya? Anas berkata: Kemudian Ali bin Abi Thalib (sa) melamarnya. Maka Rasulullah saw bersabda: “Telah memerintahkan padaku Tuhanku Azza wa Jalla tentang hal itu."
Anas bin Malik berkata: Berselang beberapa hari Nabi saw memanggilku dan bersabda: Wahai Anas, undang agar datang kepadaku Abu Bakar, Umar bin Khaththab, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa’d bin Abdul Waqqash, Thalhah, Zubair dan beberapa orang dari Anshar. Kemudian aku mengundang mereka. Mereka pun datang dan berkumpul di dekat Nabi saw, mereka menyiapkan majlis, sedangkan Ali bin Abi Thalib (sa) tidak hadir karena menyiapkan keperluan Nabi saw. Dalam pernikahan puterinya Fatimah Az-Zahra' Rasulullah saw bersabda dalam khutbahnya:

الحمد لله المحمود بنعمته ، المعبود بقدرته ، المطاع بسلطانه ، المرهوب من عذابه وسطواته النافذ أمره في سمائه وأرضه ، الذي خلق الخلق بقدرته ، وميزهم بأحكامه وأعزهم بدينه ، وأكرمهم بنبيه محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) ، إن الله تبارك اسمه ، وتعالت عظمته ، جعل المصاهرة سبباً لاحقاً ، وأمراً مفترضاً أوشج به الأرحام ، وألزم الأنام ، فقال عز من قائل : ( وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً وكان ربك قديراً ) فأمر الله تعالى يجري إلى قضائه ، وقضاؤه يجري إلى قدره ، ولكل قضاء قدر ، ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب : ( يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب.( ثم إن الله عزوجل أمرني أن أزوج فاطمة بنت خديجة من عليّ بن أبي طالب فاشهدوا أني قد زوجته على أربعمائة مثقال فضة إن رضي بذلك علي بن أبي طالب.
“Segala puji bagi Allah yang terpuji dengan segala nikmat-Nya, yang disembah dengan ketentuan-Nya, yang ditaati dengan kekuasaan-Nya, yang ditakuti azab dan kekuasaan-Nya, yang meliputi perkara-Nya di langit dan bumi-Nya, yang menciptakan makhluk dengan takdir-Nya, yang mengistimewakan makhluk-Nya dengan hukum-Nya dan memuliakan mereka dengan agama-Nya, yang menjadikan mereka mulia dengan Nabi-Nya Muhammad saw. Sesungguhnya Allah nama-Nya Maha Mulia, Maha Tinggi dan Maha Agung. Ia telah menjadikan mushaharah (hubungan keluarga karena pernikahan) sebagai sebab penerus generasi, perkara yang menjadi sebab penyambung keluarga dan penerus generasi manusia. Allah yang Maha mulia firman-Nya menyatakan: “Dialah yang menciptakan manusia dari air kemudian menjadikan manusia punya keturunan dan mushaharah, dan Tuhanmu Maha Kuasa.” (Al-Furqan: 54). Perkara Allah swt berlaku dalam ketetapan-Nya, ketetapan-Nya berlaku dalam takdir-Nya, setiap ketetapan mempunyai takdir, setiap takdir mempunyai ajal, dan setiap ajal mempunyai kitab, “Allah menghapus apa yang dikehendaki dan menetapkan (apa yang dikehendaki), di sisi-Nya ada Ummul Kitab.” (Ar-Ra’d: 39).

Sesungguhnya Azza wa Jalla memerintahkan aku untuk menikahkan Fatimah puteri Khadijah dengan Ali bin Abi Thalib, maka saksikan sesungguhnya aku telah menikahkannya dengan maskawin empat ratus Fidhdhah ( dalam nilai perak), dan Ali bin

Kemudian Nabi saw minta mangkok yang berisi kurma yang masih segar. Kemudian dihidangkan di depan kami, lalu beliau bersabda: "Ambil lalu pergilah. Kemudian kami pergi. Ketika kami pergi datanglah Ali bin Abi Thalib (sa) datang kepada Nabi saw, lalu Nabi saw tersenyum dan bersabda:

إن الله أمرني أن أزوجك فاطمة على أربعمائة مثقال فضة إن رضيت بذلك
“Sesungguhnya Allah telah memeritahkan aku untuk menikahkan kamu dengan Fatimah dengan mahar empat ratus fidhdhah (perak), jika kamu ridha hal itu.”
Ali (sa) menjawab: Aku ridha ya Rasulallah.

Anas berkata: kemudian Nabi saw berdoa:

جمع الله شملكما، وأسعد جدكما، وبارك عليكما، وأخرج منكما كثيراً طيباً

“Semoga Allah mengumpulkan kesempurnaan kalian berdua, membahagiakan kesungguhan kalian berdua, memberkahi kalian berdua, dan mengeluarkan dari kalian berdua kebajikan yang banyak.”

Anas bin Malik berkata: Demi Allah, sungguh telah keluar dari mereka berdua kebajikan yang banyak.

Muhibuddin Ath-Thabari Asy-Syafi’i berkata: Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abul Khayr Al-Qazwini Al-Hakimi.

Khutbah ini juga disebutkan dalam kitab:
1. Dzakhair Al-‘Uqba, halaman 29, fadhail Fatimah (sa).
2. Ash-Shawa’iq Al-Muhriqah, Ibnu hajar, halaman 84, 85 dan 97, bab 11, fadhail Ahlul bait (sa). Pada halaman 97 terdapat sedikit perbedaan redaksi.
3. Mirqat Al-Mafatih, Ali bin Sulthan, jilid 5 halaman 574, bab fadhail Ali bin Abi Thalib (sa), syarah hadis ke 6104.

Khutbah Nabi saw dalam Riwayat yang lain
Dalam kitab Makarimul Akhlaq: 206, Syeikh Ath-Thabrasi:
Imam Ali Zainal Abidin (sa) berkata: Ketika Nabi saw menikahkan Fatimah (sa) dengan Ali (sa) beliau menyampaikan khutbahnya:

الحمد لله المحمود بنعمته، المعبود بقدرته، المطاع بسلطانه، المرهوب من عذابه وسطوته، المرغوب إليه فيما عنده، النافذ أمره في سمائه وأرضه. ثم إن الله عزوجل أمرني أن أزوج فاطمة من علي [ بن أبي طالب ]، فقد زوجته على أربعمائة مثقال فضة إن رضي بذلك علي. ثم دعا صلى الله عليه وآله وسلم بطبق [ من ] بسر، ثم قال انتهبوا فبينا ننتهب إذ دخل علي (عليه السلام) فتبسم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في وجهه، ثم قال: يا علي أعلمت أن الله عزوجل أمرني أن أزوجك فاطمة فقد زوجتكها على أربعمائة مثقال فضة إن رضيت، فقال علي (عليه السلام): رضيت بذلك عن الله وعن رسوله
“Segala puji bagi Allah yang terpuji dengan segala nikmat-Nya, yang disembah dengan ketentuan-Nya, yang ditaati dengan kekuasaan-Nya, yang ditakuti azab dan kekuasaan-Nya, yang dicintai dengan segala yang ada di sisi-Nya, yang meliputi perkara-Nya di langit dan bumi-Nya. Allah Azza wa Jalla telah memerintah aku untuk menikahkan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib, maka aku nikahkan ia dengan mahar 400 fidhdhah (perak) jika Ali ridha hal itu."

Kemudian Nabi saw menghidangkan kurma yang masih segar, lalu bersabda kepada para sahabatnya: ambillah lalu pergilah. Kemudian kami (sahabat) pergi. Ketika Ali bin Abi Thalib (sa) dating, Nabi saw tersenyum lalu bersabda: "Wahai Ali, tahukah kamu bahwa Allah Azza wa Jalla merintahkan aku untuk menikahkan kamu dengan Fatimah, maka aku telah menikahkan kalian berdua dengan mahar 400 fidhdhah jika kamu ridha. Ali (sa) menjawab: Aku ridha hal itu karena itu Allah dan Rasul-Nya.

Kemudian Nabi saw berdoa:

جمع الله شملكما وأسعد جدكما وبارك عليكما وأخرج منكما كثيرا طيبا
“Semoga Allah mengumpulkan kesempurnaan kalian berdua, membahagiakan kesungguhan kalian berdua, memberkahi kalian berdua, dan mengeluarkan dari kalian berdua kebajikan yang banyak.”

Wassalam
Syamsuri Rifai

Asbabun Nuzul ayat2 pilihan, hadis2 pilihan, amalan Praktis, bermacam2 shalat sunnah, doa-doa pilihan, dan artikel-artikel Islami, klik di sini:
http://shalatdoa.blogspot.com
http://syamsuri149.wordpress.com

Amalan praktis, Adab2 dan doa2 pilihan haji dan umroh dilengkapi tek arab, bacaan tek latin dan terjemahan, klik di sini:
http://almushthafa.blogspot.com

Milis artikel2 Islami, macam2 shalat sunnah, amalan2 praktis dan doa-doa pilihan serta eBooknya, klik di sini:
http://groups.google.com/group/keluarga-bahagia
http://groups.yahoo.com/group/Shalat-Doa

Milis Feng Shui Islami, rahasia huruf dan angka, nama dan kelahiran, rumus2 penting lainnya, dan doa2 khusus, klik di sini:
http://groups.google.co.id/group/feng-shui-islami

Bisnis Online Informatika, klik di sini :
http://pengusahaonline.com/?id=Syamsuri

Kerjasama dan pinjaman dana, klik di sini:
http://infor-indo.blogspot.com

Download gratis Mobile Magazine, majalah bermacam2 produk Hp dan elektronik, klik di sini : http://www.mobile-indonesia.com
Ingin kerjasama buka cabang di kota atau daerah Anda, hubungi Redaksi: Jl. Tebet Timur Dalam VII E No. 17 Jakarta Selatan 12820. Phone : 62-21-835.2103.

No comments:

Followers